020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i kraft 1.1 eller 1.3.2022.

Taxan är upprättad så att den är jämlik för alla kommuninvånare. Det föreslås ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till avfallshantering enligt prioritetsordningen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och harmoniseras på hela området. Det föreslås att bioavfallskärlens tömningsavgifter sänks med 0–13,8 %, beroende på kärlets storlek, kundgrupp och område. Kartongkärlens tömningsavgifter föreslås sänkas med 0–13,8 %, beroende på område och kärlets storlek. Det föreslås att tömningsavgifterna för kärl för förpackningsplast, som måste förflyttas för hand, sänks med 8 %, och djupinsamlingskärlens tömningsavgift sänks med 3 %. Tömningsavgifterna för insamlingskärl för förpackningsglas och metall föreslås sänkas med 0–16 %, för kärlen som måste flyttas för hand skulle tömningsavgiften sjunka med 8 %. Närmare uppgifter om avgifterna framställs i bilaga 1 (enbart på finska).

Sänkningen av bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter kompenseras i huvudsak med en måttlig höjning av blandavfallskärlens tömningsavgifter, i enlighet med avfallslagens anda. Förhöjningen riktas mot avgifterna i de fem östnyländska kommunerna på området, där trycket på att höja tömningsavgifterna är högst, eftersom blandavfallets tömningsavgifter inte höjts sedan år 2013. För kärl som flyttas för hand är höjningarna mellan 4–5 %, beroende på kärlets storlek. Det föreslås inga ändringar i tömningsavgifterna för andra typer av avfallskärl. Närmare uppgifter om avgifterna framställs i bilaga 2 (enbart på finska).

Det föreslås också ändringar i mottagnings- och behandlingsavgifterna, med vilka man eftersträvar en styrande effekt för att öka sorteringen och separatinsamlingen av material, samt för att höja återvinningsgraden på avfallsstationerna (Bilaga 3, enbart på finska). Det föreslås ändringar i taxans grunder, för att förtydliga paragrafernas syfte och innehåll (Bilaga 4).

Kungörelsen hålls framlagd 11.10. – 9.11.2021 i kommunerna på avfallsnämndens område. Kungörelsen samt ett utkast till ändringarna i avfallstaxan kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/aktuellt. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formulerade åsikter ska tillställas skriftligen senast 9.11.2021 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Tilläggsuppgifter: tfn. 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi.