020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Utlåtande om utvecklingsplanen för Ingå kommuns vattenförsörjning
Avfallsnämnden beslutade enhälligt som sitt utlåtande konstatera bland annat att man i utvecklingsplanen och då man bedömer Ingå reningsverks kapacitet bör beakta att mängden slam från slamavskiljare och slutna tankar som ska behandlas av reningsverket kan öka i framtiden.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att bordlägga ärendet till dess att riksdagen har behandlat avfallslagens förnyelse. Jaana Laines motförslag vann med rösterna 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Mikael Karlsson, Henna Nyrhivaara, Karl Åberg, Jaana Laine) – 4 (Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt avfallsnämndens beslut och remitterat ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls. 10.12.2020 beslutade avfallsnämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande