020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Transportsystemet för avloppsslam

Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man för avloppsslam som hör till kommunens ansvar övergår från den nu­va­ran­de avtalsbaserade / av fastighetsinnehavaren ordnade av­falls­tran­spor­ten till den i § 36 avfallslagen åsyftade kommunalt anordnade av­falls­tran­spor­ten tidigast 26.8.2024 och senast 1.9.2026 på avfallsnämndens om­rå­de (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den gällande avtalsbaserade / av fastighetsinnehavaren ordnade av­falls­tran­spor­ten upphör då man övergår till den kommunalt anordnade av­falls­tran­spor­ten. Föredragandens förslag vann med rösterna 5 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Kristo Halme, Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg). Ordförandens (Elin Andersson) röst avgjorde. Enligt Åke Holmlunds motförslag skulle avfallsnämnden ha beslutat att övergå till avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Åke Holmlund anmälde avvikande mening.

Avfallsnämnden har behandlat ärendet tidigare. Avfallsnämnden beslutade 21.5.2019 efter omröstning att man på sitt område tar i bruk ett av fas­ti­ghet­sin­ne­ha­va­ren ordnat avfallstransportsystem, men Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde avfallsnämndens beslut och remitterade ären­det till avfallsnämnden för ny behandling. I motiveringen konstaterar förvaltningsdomstolen bland annat att av­falls­nämn­dens beslut är bristfälligt motiverat och otillräckligt undersökt. I ärendet har det inte visats att villkoren i avfallslagen 37 § 1 mom. för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren upp­fylls. 10.12.2020 och 13.4.2021 beslutade avfallsnämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande