020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Överföring av ärendet gällande anslutning av ett vårdhem till kommunal avfallshantering till tillsynsmyndigheten
Eftersom Esperi Care Oy (ägaren) vägrar överlämna avfallet som upp­kom­mer i vårdhemmet Pajunkissa till den fastighetsvisa avfallstransport som kom­mu­nen ordnar, beslutade avfallsnämnden att överföra ärendet gällande ans­lut­ning av vårdhemmet Pajunkissa till kommunal avfallshantering till be­han­dling av tillsynsmyndigheten, dvs. Lovisa stads miljövårdsmyndighet.
Avfallsnämnden ber miljövårdsmyndigheten att ålägga ägaren att fullgöra sin skyldighet att ansluta sig till kommunal avfallshantering.

Överföring av ärendet gällande anslutning till separatinsamlingen av bio- och återvinnbart avfall till tillsynsmyndigheten
Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande anslutning av fas­ti­ghe­ter­na i bilaga 7 till separatinsamlingen av återvinnbart avfall till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. kommunernas mil­jö­vårds­myn­di­ghe­ter.
Avfallsnämnden ber miljövårdsmyndigheten att ålägga fastigheterna i bi­la­ga 7 att fullgöra sin skyldighet att ansluta sig till den fastighetsvisa se­pa­rat­in­sam­ling­en av återvinnbart avfall.

Överföring av ärendet gällande inlämnandet av uppgifter om transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar till tillsynsmyndigheten
Avfallsnämnden beslutade att överföra ärendet gällande Koneurakointi E. Leh­ti­ran­ta Oy:s inlämnande av uppgifter om transporten av slam från sla­mavs­kil­ja­re och slutna tankar till behandling av tillsynsmyndigheten, dvs. Ny­lands närings-, trafik- och miljöcentral.
Avfallsnämnden ber NTM-centralen att ålägga Koneurakointi E. Lehtiranta Oy att fullgöra sin skyldighet att inlämna de i 39 § 2 mom. avfallslagen och 26 § avfallsförordningen åsyftade uppgifterna  till av­fallshan­te­rings­myndigheten.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande