020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter. Bestämmelser om minsta tillåtna kärlvolymen för ge­men­sam­ma bioavfallskärl eller kompostbehållare lades till i avfallshanteringsföreskrifterna.

Redigeringar i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutar godkänna de i bilaga 2 presenterade re­di­ge­rin­gar­na i texten i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. De föreslagna redigeringarna påverkar inte taxabestämmelsernas betydelse eller syfte. Redigeringarna påverkar inte tillämpandet eller den nuvarande praxisen.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande