020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutade att godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa. Det har föreslagits ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till av­fallshan­te­ring enligt prioritetsordningen i enlighet med av­falls­la­gen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och har­mo­niseras på hela området. Sänkningen av bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter kom­pen­se­ras i huvudsak med en måttlig höjning av blandavfallskärlens töm­nings­av­gif­ter. Dessa ändringar samt de godkända ändringarna gällande mottagnings- och behandlingsavgifterna träder i kraft 1.3.2022 och de andra godkända ändringarna genast.

 Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Mia Myllys ja Pentti Laines besvär
Avfallsnämnden beslutade att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande