020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kiinteistön jätehuoltopalvelua voidaan keskeyttää määräajaksi lomamatkan tai muun pidemmän poissaolon vuoksi. Palauta hakemus vähintään kaksi viikkoa ennen haettavaa keskeytystä. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä.
Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

Hakijan yhteystiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

Kiinteistön tiedot jolle keskeytys haetaan

Keskeytyksen ajankohta

Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

Lomaketta käytetään yhteisen jäteastian perustamiseen sekä muuttuneiden tietojen ilmoittamiseen. Yhteisastian yhteyshenkilö vastaa palvelun sekä jäseniä koskevien tietojen ja muutosten ilmoittamisesta jäteyhtiölle. Täytä ilmoituksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Yhteyshenkilön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

2. Yhteisastian / astioiden sijainti

3. Yhteisastian/- astioiden tiedot

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää erillisellä hakemuksella.
Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti (jätehuoltomääräykset § 21):
Jäteastioiden tulee olla muovisia kannellisia ja pyörillä varustettuja (jätehuoltomääräykset § 17).
Yhteisen jäteastian käyttäjät sopivat keskenään siitä, miten maksu jaetaan jäsenten kesken. Maksu määräytyy jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan.

6. Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot ja laskutusosoitteet

Kirjoita alla oleviin kenttiin yhteisastiaa käyttävien tiedot. Huom. laskutusosoite on ilmoitettava, vaikka yhteyshenkilö maksaisi yhteisastian jätelaskun. Kaikilta jäseniltä laskutetaan erikseen jätehuollon perusmaksu.

Jäsen 1.

Jäsen 2.

Jäsen 3.

Jäsen 4.

Jäsen 5.

Jäsen 6.

Jäsen 7.

Jäsen 8.

Mikäli yhteisastiaa käyttää enemmän kuin 8 jäsentä, lisäjäsenet voi liittää tähän erillisellä liitetiedostolla.

Yhteisen astian vastuuhenkilönä olen lukenut yhteisastiaa koskevat määräykset (alla). Olen myös kaikkien mukana olevien henkilöiden puolesta saanut valtuudet ilmoittaa heidän tiedot ja vakuutan, että olen välittänyt heille kaikki asiaan liittyvät tiedot.

Ote jätehuoltomääräyksistä:
7 § Yhteinen jäteastia

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli muodostaa jätekimpan. Jätekimpalle on järjestettävä jätteiden keräyspaikkaa sekä hankittava tai vuokrattava siihen tarvittavat jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lähikiinteistöjä ovat:
• taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt
• haja-asutusalueella lähinaapurit tai saman tien varrella enintään 5 km päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt
• tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt.

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja/tai hyötyjätteiden keräämiseen. Jätekimpalla on oltava yhteyshenkilö, joka vastaa yhteisestä jäteastiasta ja sen tyhjennyksistä sekä jätekimpan jäseniä koskevien tietojen ja muutosten ilmoittamisesta jäteyhtiölle. Yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan muita jätekimpan jäseniä muutoksista yhteisastian käytössä. Jätekimpan muodostamisesta ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jäteyhtiölle etukäteen kirjallisesti. Ilmoituksen tulee sisältää yhteyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä ja niiden haltijoista yhteystietoineen. Jätekimppaan ei voida ottaa uutta jäsentä ilman yhteyshenkilön ilmoitusta. Jätekimpan jäsen on ilmoitettava etukäteen yhteisen jäteastian käytön lopettamisesta jäteyhtiölle ja jätekimpan yhteyshenkilölle. Mikäli sekajätteen yhteisastiaa käyttää yli 5 kiinteistöä, tulee jäteastian olla tilavuudeltaan vähintään 100 litraa yhtä vakituista asuntoa kohden ja 50 litraa yhtä vapaa ajan asuntoa kohden. Mikäli pienvenesatama vastaanottaa vakituisen tai vapaa-ajan asunnosta jätettä, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot. Saman kiinteistönhaltijan vakituinen ja vapaa ajan asunto voivat käyttää yhteisastiaa, mikäli asunnot sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan tai vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välinen matka on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle eikä vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen astia ole mahdollinen. Yhteisastian käyttö voidaan kieltää tai jätekimppa voidaan purkaa perustelluista syistä. Tällöin kiinteistö liitetään sekajätepistepalveluun, ellei kiinteistön haltija järjestä kiinteistölle jätteiden keräyspaikkaa ja hanki tai vuokraa siihen tarvittavia jäteastioita.


Jos useammalla kuin kolmella huoneistolla on yhteinen kompostori elintarvikejätteelle, on siitä tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Yhteiselle kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö.

Täytä ilmoituksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Vastuuhenkilön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

2. Yhteiskompostorin / kompostoreiden sijainti

4. Yhteiskompostoria käyttävien kiinteistöjen tiedot

JÄSEN 1.

JÄSEN 2.

JÄSEN 3.

JÄSEN 4.

JÄSEN 5.

JÄSEN 6.

Olen tutustunut jätehuoltomääräysten 14 §. Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

Ote jätehuoltomääräyksistä: 14 § Kompostointi Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston yhteinen elintarvikejätteen kompostori, siitä pitää tehdä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot siitä, kuinka monta henkilöä asuu huoneistoissa, jotka käyttävät kompostoria (tai kompostoreita), kompostorin tilavuus ja sijoitus kiinteistöllä. Lisäksi kompostorille on nimettävä vähintään yksi vastuuhenkilö. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja 32 §:ssä tarkoitettua pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen soveltuvassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Jos puutarhajätteitä ja risuja kompostoidaan kiinteistöllä, kompostorina pitää taajamassa olla vähintään kehikko. Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava jäteasemalle.

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi


Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kahdesta viikosta, mikäli kiinteistön jätehuolto on jätehuoltomääräysten mukaista ja seuraavat ehdot täyttyvät:

- biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai biojäte erilliskerätään

- hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan

- jätettä ei polteta jätemäärän vähentämiseksi

Jätehuoltoviranomainen tekee kiinteistöillä kompostointitarkastuksia.

Tyhjennysvälin pidennys ei saa aiheuttaa hajuhaittoja tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä.

Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Hakijan yhteystiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

2. Kiinteistön tiedot

3. Kiinteistön jätehuolto

(Mikäli käytätte yhteistä kompostoria toisen kiinteistön kanssa, täyttäkää tieto kohtaan: Lisätietoja.)

4. Tyhjennysväli

Täytä hakemuksen kaikki kohdat. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä.

Jätevesilietteen omatoimisesta tai pienimuotoisesta yhteisestä käsittelystä on tehtävä kirjallinen hakemus
jätehuoltoviranomaiselle ennen käsittelyn aloittamista. Asumisessa syntyvää lietettä saa vastaanottaa ja
ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä lähikiinteistöltä (jätehuoltomääräykset § 32).
Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä. Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä
(*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Hakijan yhteystiedot


2. Kiinteistö, jossa jätevesilietettä muodostuu


3. Jätevesilietteen keräys


Omassa asumisessa syntyvä jätevesiliete kerätään

4. Lietteen tiedot


Naapurikiinteistöjen tiedot annetaan alempana.

5. Käsittelymenetelmät


6. Hyödyntäminen


7. Levitys


8. Ajanjakso


Lupaa myönnetään korkeintaan 5 vuodeksi kerrallaan.

Kartta/kartat, joista selviää jätevesilietteen varastointi-, käsittely-, ja levityspaikat sekä etäisyys lähimpään talousvesikaivoon, valtaojaan, vesistöön ja pohjavesialueeseen.

Lomakkeella ilmoitetaan niiden naapurikiinteistöjen tiedot, jotka luovuttavat omassa asumisessaan syntyvän jätevesilietteen hakijan käsiteltäväksi. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä.


Kiinteistö 1.

Asumisessa syntyvä jätevesiliete kerätään kiinteistöllä

Lisätietoa lietteiden omatoimisesta käsittelystä:
Jätevesilietteen käsittelymenetelmistä, käytön rajoituksista viljelymaalla ja viljelykasveihin liittyvistä
varoajoista säädetään asetuksessa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, MMM 12/12.

Peltokäyttöön liittyvistä ehdoista ja rajoituksista säädetään asetuksessa Valtioneuvoston asetus
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014.

Jätevesilietteen levittäminen pellolle on kielletty 1.11.–31.3. välisenä aikana.

Jätteen siirrosta laadittavista asiakirjoista säädetään jätelaissa (646/2011 121 §).
TÄSTÄ ALKAA RUOTSINKIELISET LOMAKKEET

Tillfälligt avbrott i avfallshanteringsservicen kan beviljas på grund av resa eller någon annan långvarig frånvaro. Lämna in ansökan minst två veckor före det tilltänkta avbrottet. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna * är obligatoriska.

Sökandes kontaktuppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

Uppgifter om fastigheten, för vilken avbrottet anhålles

Tidpunkt för avbrottet

Sopkärlet ska tömmas före avfallstransporten avbryts, om det inte har tömts inom den närmaste tiden.

Om en kompostbehållare för livsmedel används av flera än tre hushåll, ska en anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten.
En ansvarsperson ska utnämnas för kompostbehållaren.

Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Ansvarspersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

2. Placering av kompostbehållaren/-behållarna

4. Uppgifter för fastigheterna som använder den gemensamma kompostbehållaren

MEDLEM 1.

MEDLEM 2.

MEDLEM 3.

MEDLEM 4.

MEDLEM 5.

MEDLEM 6.

Jag har läst avfallshanteringsföreskrifterna 14 §. Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga.

Utdrag ur avfallshanteringsföreskrifterna: 14 § Kompostering På fastigheten får komposteras det bioavfall som uppkommer där. Kompostbehållaren ska placeras, byggas och underhållas så att användningen inte medför olägenhet eller fara för hälsan, miljön eller grannarna. Kompostering får inte ge upphov till nedskräpning. Endast komposterbart avfall får läggas i kompostbehållaren. En kompostbehållare kan också vara gemensam för flera fastigheter eller lägenheter. Om kompostbehållaren är gemensam för flera än tre lägenheter ska därom göras en anmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Ur anmälan ska framgå hur många personer det bor i lägenheterna som använder kompostbehållaren (eller kompostbehållarna), kompostbehållarens volym och placering på fastigheten. Därtill ska minst en ansvarsperson utnämnas för kompostbehållaren. Livsmedelsavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur. Kompostbehållaren ska skötas enligt instruktionerna och hållas i behörigt skick. Kompostbehållarens kapacitet ska relateras till mängden livsmedelsavfall som uppkommer på fastigheten. Avfall från torrtoaletter, sällskapsdjurs avföring och det i 32 § åsyftade slammet från minireningsverk får komposteras endast i en för ändamålet lämpad sluten och välventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur och ur vilken avrinningsvatten inte kan sugas upp i marken. Kompostbehållaren ska skötas i enlighet med instruktionerna och hållas i behörigt skick. Komposteringstiden för avföringsavfall är minst ett år. Om man komposterar trädgårdsavfall och ris på en fastighet i tätort, ska kompostbehållaren bestå av åtminstone en inhägnad. Trädgårdsavfall, som inte komposteras eller behandlas självständigt på annat sätt, ska föras till avfallsstationen.

Blanketten används för att grunda en avfallssammanslutning samt för att meddela om ändrade uppgifter. Avfallssammanslutningens kontaktperson ansvarar för att meddela avfallsbolaget ifall det sker förändringar gällande servicen eller medlemmarna. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Kontaktpersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

2. Sopkärlets/-kärlens placering

3. Uppgifter om sopkärlet/-kärlen

Det är möjligt att förlänga blandavfallskärlets tömningsintervall genom en skild ansökan.
Sopkärlen ska tömmas minst enligt följande (avfallshanteringsföreskrifterna § 21):
Sopkärlen bör vara försedda med lock samt hjul (avfallshanteringsföreskrifterna § 17).
De som använder det gemensamma kärlet kommer överens om hur fakturan ska delas mellan medlemmarna. Kostnaderna baserar sig på sopkärlets volym och antalet tömningar.

6. Uppgifter samt faktureringsadresser för fastigheterna som använder det gemensamma avfallskärlet

Fyll i uppgifterna gällande dem som använder det gemensamma sopkärlet i fälten nedan. Obs! Fyll i faktureringsadressen även om fakturan för det gemensamma kärlet betalas av kontaktpersonen. Avfallshanteringens grundavgift debiteras skilt av alla medlemmar.

MEDLEM 1.

MEDLEM 2.

MEDLEM 3.

MEDLEM 4.

MEDLEM 5.

MEDLEM 6.

MEDLEM 7.

MEDLEM 8.

Om er sammanslutning har mer än 8 medlemmar, kan de bifogas här med en fil.

Jag har läst avfallshanteringsföreskrifterna 7 §. Som kontaktperson för det gemensamma kärlet har jag fått befogenhet att uppge medlemmarnas uppgifter och jag har delgett dem all information gällande det gemensamma kärlet. Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga.

Utdrag ur avfallshanteringsföreskrifterna:
7 § Gemensamt sopkärl

Närbelägna fastigheter kan komma överens om att använda ett gemensamt sopkärl, alltså bilda en avfallssammanslutning. En insamlingsplats för avfallet måste ordnas för avfallssammanslutningen samt de enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter nödvändiga sopkärlen anskaffas eller hyras.

Närbelägna fastigheter är:
• fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter i tätorter
• nära grannar eller fastigheter som ligger intill samma väg högst 5 km från varandra på glesbygden
• fastigheter som hör till samma väglag eller bildar en annan motsvarande funktionell helhet

Ett gemensamt kärl kan användas för insamlingen av blandavfall och/eller återvinnbart avfall. Avfallssammanslutningen ska ha en kontaktperson som ansvarar för det gemensamma sopkärlet och dess tömningar samt för att meddela avfallsbolaget uppgifter och förändringar beträffande avfallssammanslutningens medlemmar.

Kontaktpersonen är skyldig att informera de övriga medlemmarna i avfallssammanslutningen om förändringar i användningen av det gemensamma sopkärlet. Avfallsbolaget ska på förhand skriftligen meddelas om bildandet av en avfallssammanslutning och avskaffandet av den. Anmälan ska innehålla kontaktpersonens kontaktuppgifter, det gemensamma sopkärlets placering och storlek samt uppgifter om de fastigheter som använder det gemensamma sopkärlet och fastighetsinnehavarnas kontaktuppgifter.
En ny medlem kan inte tas till avfallssammanslutningen utan kontaktpersonens anmälan. Avfallssammanslutningens medlem måste på förhand meddela avfallsbolaget och kontaktpersonen om den slutar använda det
gemensamma sopkärlet.
Då över 5 fastigheter använder ett gemensamt kärl för blandavfall, ska insamlingskärlet ha en volym om minst 100 liter per stadigvarande bostad och 50 liter per fritidsbostad. Om en småbåtshamn mottar avfall från stadigvarande bostäder eller fritidsbostäder, ska den ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallshanteringen. Då gäller de ovannämnda villkoren för gemensamt sopkärl även den som upprätthåller småbåtshamnen. Samma fastighetsinnehavares stadigvarande bostad och fritidsbostad kan ha ett gemensamt sopkärl, om bostäderna befinner sig högst 5 km från varandra eller då avståndet mellan den stadigvarande bostaden och fritidsbostaden är kortare än avståndet till närmaste blandavfallspunkt och det inte är möjligt att ha ett fastighetsvist kärl vid fritidsbostaden. Avfallshanteringsmyndigheten kan förbjuda användningen av ett gemensamt kärl eller upphäva en avfallssammanslutning på motiverade grunder. Fastigheten ansluts då till blandavfallspunktsservicen om inte fastighetsinnehavaren ordnar en insamlingsplats för avfallet samt anskaffar eller hyr de nödvändiga sopkärlen.


Ansökan om förlängning av blandavfallskärlets tömningsintervall


Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall än två veckor om fastighetens avfallshantering följer
avfallshanteringsföreskrifterna och nedanstående kriterier uppfylls:

-bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostbehållare som är skyddad för skadedjur eller
bioavfallet samlas separat
-återvinnbart och farligt avfall sorteras och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats
- avfall bränns inte i syfte att minska på avfallsmängden

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektiponer på fastigheterna.

Förlängningen av tömningsintervallet får ej orsaka luktolägenheter eller övriga olägenheter för hälsan
eller miljön. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid.

Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes
kontaktuppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

2. Uppgifter om
fastigheten

3. Fastighetens avfallshantering

(Ifall ni använder en gemensam kompostor med en annan fastighet, fyll i uppgifterna i fältet för tilläggsuppgifter.)

4. Tömningsintervall

Fyll i blanketten noggrant. Bristfälligt ifyllda ansökningar kan inte behandlas.

För egen eller småskalig gemensam behandling av avloppsslam ska en skriftlig ansökan göras till avfallshanteringsmyndigheten
innan behandlingen påbörjas. Man får ta emot och behandla slam som uppkommit
vid boende från högst fyra närbelägna fastigheter (avfallshanteringsföreskrifter § 32).
Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta
med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes
kontaktuppgifter


2. Uppgifter om fastigheten


3. Uppsamling av avloppsslam


Avloppsslam från det egna boendet samlas i

4. Slamuppgifter


Uppgifter om grannfastigheterna ges i Bilaga 1.

5. Behandlingsmetoder


6. Avloppsslammets användning


7. Spridning


8. Tidsperiod


Tillstånd beviljas för högst 5 år åt gången.

Karta/kartor där lagrings-, behandlings- och spridningsplatser av avloppsslammet
är utmärkta, samt avståndet till närmaste hushållsvattenbrunn, stamdike,
vattendrag och grundvattenområde.

Här anmäls uppgifterna om de fastigheter som överlåter sitt avloppsslam som uppkommer vid boendet till den sökande för behandling. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid.


Fastighet 1.

Avloppsslam från boendet på fastigheten samlas i

Tilläggsinformation om egen behandling av slam:
- Bestämmelser om behandlingsmetoder för avloppsslam, begränsningar för användning på
odlingsjord och karenstider vid odling av växter ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JSMf 12/12.

-Bestämmelser om villkoren och begränsningarna för användning av avloppsslam på åkrar ingår i
statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling1250/
2014.

-Spridning av avloppsslam på åkrar är förbjuden under tiden 1.11–31.3.

-Bestämmelser om dokument som ska upprättas vid transport av avfall ingår i avfallslagen
(646/2011, 121 §).