020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätehuoltomääräysten päivittäminen
Jätelautakunta päätti yksimielisesti antaa Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.2.2021.

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet laajenevat 1.7.2021 alkaen. Kar­ton­kia, lasia, metallia ja muovia on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiin­teis­tö­koh­tai­siin jäteastioihin, mikäli kiinteistössä on vähintään kym­me­nen asuinhuoneistoa. Tällä hetkellä velvoite koskee kiinteistöjä, jois­sa on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa. Jatkossa kiinteistöt, joissa on enintään kymmenen asuinhuoneistoa voi­vat liittyä monilokeropalveluun. Näillä muu­tok­sil­la jä­te­huol­to­vi­ran­omai­nen pyrkii edistämään hyötyjätteiden kierrätystä te­ke­mäl­lä sii­tä vaivattomampaa kiinteistön asukkaille.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistökohtainen as­tia on jatkossa ensisijainen vaihtoehto kiinteistölle, kun se liittyy kunnan jä­te­huol­to­jär­jes­tel­mään.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä

Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle. Matti Kalvian vastaesitys voitti äänin 8 (Sanna Kurki, Kristo Halme, Marina Bruce, Riitta Villanen, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 4 (Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Päivi Moilasheimo-Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Jätelautakunta päätti 21.5.2019 äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän jät­teen­kul­je­tus­jär­jes­tel­män alueellaan, mutta Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut jätelautakunnan päätöksen ja palauttanut asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että jätelautakunnan pää­tös on puutteellisesti perusteltu ja riittämättömästi selvitetty. Asiassa ei ole osoitettu, että jätelain 37 §:n 1 momentin edellytykset kiinteistön hal­ti­jan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyisivät.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset