020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Jätelautakunta päätti siirtää valvontaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, käsittelyyn viidenkymmenenkahden kiinteistön hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian. Kyseessä on taloyhtiötä, jotka eivät ole järjestäneet hyötyjätteiden erilliskeräystä jätehuoltomääräysten mukaisesti kehotuksista huolimatta. Taloyhtiöiden, joilla on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa, olisi jätehuoltomääräysten mukaan tullut järjestää kartongin, lasin, metallin ja muovin erilliskeräys 1.7.2021 mennessä biojätteen erilliskeräyksen lisäksi. Kyseiset taloyhtiöt sijaitsevat yhdessätoista kunnassa.

Vuoden 2021 saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Jätelautakunta päätti siirtää vuoden 2021 saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen anta­mis­ta koskevan asian puuttuvien tietojen osalta val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-kes­kus), kä­sit­te­lyyn. Kyseessä on viisi kuljetusyritystä, jotka eivät ole antaneet jätehuoltoviranomaiselle jätelainsäädännön vaatimia tietoja kiinteistöistä, joilta yritys on noutanut saostus- ja umpisäiliölietettä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja