Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 27.10.2021

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Pornaisten kunnanhallituksen valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä. Esittelijän esitys voitti äänin 7 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Kristo Halme, Timo Jansson, Sanna Kurki, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg, Riitta Villanen). Karl Åbergin esityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt pyytää Helsingin hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausunnon antamiselle.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Askolan Lokapojat Oy:n ja Sonja Marjaana Kantolan valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Eerola-Yhtiöt Oy:n, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy:n, E-Ympäristöplavelut Itä Oy:n, Kuljetus Klemola Oy:n ja Eero Kölhin valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset astuvat voimaan 1.1. tai 1.3.2022.

Taksa on laadittu siten, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia siten, että maksut kannustavat etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuja alennetaan ja yhtenäistetään koko alueella. Biojäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettaviksi astiakoosta, asiakasryhmästä ja alueesta riippuen 0–13,8 %. Kartonkiastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi alueesta ja astiakoosta riippuen 0–16 %. Pakkausmuovin käsin siirrettävien astioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi 8 % ja syväkeräysastioiden tyhjennysmaksuja 3 %. Pakkauslasin ja metallin keräysastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavan astiatyypistä ja alueesta riippuen 0–16 %, käsin siirrettävien astioiden osalta tyhjennysmaksu laskisi 8 %. Tarkemmat tiedot maksuista on esitetty liitteessä 1.

Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan pääosin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla jätelain hengen mukaisesti. Korotukset kohdistetaan maksuihin alueen viidessä Itä-Uusimaalaisissa kunnissa, joissa tyhjennysmaksujen korotuspaine on suurin, koska sekajätteen tyhjennysmaksuja ei ole korotettu vuoden 2013 jälkeen. Korotukset käsin siirrettävien jäteastioiden osalta vaihtelevat astian koosta riippuen 4–5 %:n välillä. Muiden jäteastiatyyppien tyhjennysmaksuihin ei esitetä muutoksia. Tarkemmat tiedot maksuista on esitetty liitteessä 2.

Vastaanotto- ja käsittelymaksuihin esitetään myös muutoksia, joilla muun muassa pyritään lisäämään maksujen ohjaavuutta lajittelun ja materiaalien erilliskeräyksen lisääntymiseen sekä kierrätysasteen nostamiseen jäteasemilla (Liite 3). Taksan perusteisiin esitetään muutoksia, jotka selkeyttävät pykälien tarkoitusta ja sisältöä (Liite 4).

Kuulutus pidetään nähtävänä 11.10. – 9.11.2021 jätelautakunnan alueen kunnissa. Kuulutus sekä luonnos muutoksista jätetaksaan ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista. Kaikille kuntalaisille sekä niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 9.11.2021 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 30.9.2021

Hoitokodin liittymistä kunnalliseen jätehuoltoon koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Koska Esperi Care Oy  (omistaja) kieltäytyy luovuttamasta hoitokoti Pa­jun­kis­sassa syntyvät jätteet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jät­teen­kul­je­tuk­seen, jätelautakunta päätti siirtää hoitokoti Pajunkissan liit­ty­mis­tä kunnalliseen jätehuoltoon koskevan asian valvontaviranomaiselle, eli Lo­vii­san kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, käsiteltäväksi.
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään omistajaa täyttämään velvollisuutensa liittyä kunnalliseen jätehuoltoon.

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Jätelautakunta päätti siirtää liitteessä 7 mainittujen kiinteistöjen hyö­ty­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn.
Jätelautakunta pyytää ympäristönsuojeluviranomaista määräämään liitteen 7 kiinteistöjä täyttämään velvollisuutensa ja liittymään jä­te­huol­to­mää­räys­ten mukaiseen hyötyjätteiden kiinteistökohtaiseen erilliskeräykseen.

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle
Jätelautakunta päätti siirtää Koneurakointi E. Lehtiranta Oy:n saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen antamista koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, käsittelyyn. Jätelautakunta pyytää ELY-keskusta määräämän Koneurakointi E. Leh­ti­ran­ta Oy:tä täyttämään velvollisuutensa antaa jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sel­le jätelain 39 §:n 2 momentin se­kä jäteasetuksen 26 §:n mukaiset tiedot.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta