LOMAKETESTIT

Vaihe 1 / 8

Jätevesilietteen omatoimisesta tai pienimuotoisesta yhteisestä käsittelystä on tehtävä kirjallinen hakemus jätehuoltoviranomaiselle ennen käsittelyn aloittamista. Asumisessa syntyvää lietettä saa vastaanottaa ja ottaa käsiteltäväkseen enintään neljältä lähikiinteistöltä (jätehuoltomääräykset § 32). Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä. Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Hakijan yhteystiedot

Haluan tiedon päätöksestä*

Vaihe 1 / 8

För egen eller småskalig gemensam behandling av avloppsslam ska en skriftlig ansökan göras till avfallshanteringsmyndigheten innan behandlingen påbörjas. Man får ta emot och behandla slam som uppkommit vid boende från högst fyra närbelägna fastigheter (avfallshanteringsföreskrifter § 32). Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes kontaktuppgifter

Jag vill ha information om ansökans behandling*

Vaihe 1 / 4

Jos useammalla kuin kolmella huoneistolla on yhteinen kompostori elintarvikejätteelle, on siitä tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Yhteiselle kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö.


Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Vastuuhenkilön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

Vaihe 1 / 4

Om en kompostbehållare för livsmedel används av flera än tre hushåll, ska en anmälan göras till avfallshanteringsmyndigheten. En ansvarsperson ska utnämnas för kompostbehållaren.


Uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Ansvarspersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

Vaihe 1 / 4

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi


Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kahdesta viikosta, mikäli kiinteistön jätehuolto on jätehuoltomääräysten mukaista ja seuraavat ehdot täyttyvät:


- biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haittaeläimiltä, tai biojäte erilliskerätään


- hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan


- jätettä ei polteta jätemäärän vähentämiseksi

Jätehuoltoviranomainen tekee kiinteistöillä kompostointitarkastuksia.
Tyhjennysvälin pidennys ei saa aiheuttaa hajuhaittoja tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä. Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Hakijan yhteystiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi
Haluan tiedon päätöksestä

Vaihe 1 / 4

Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall än två veckor om fastighetens avfallshantering följer avfallshanteringsföreskrifterna och nedanstående kriterier uppfylls:


-bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostbehållare som är skyddad för skadedjur eller bioavfallet samlas separat


-återvinnbart och farligt avfall sorteras och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats


- avfall bränns inte i syfte att minska på avfallsmängden

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektiponer på fastigheterna.
Förlängningen av tömningsintervallet får ej orsaka luktolägenheter eller övriga olägenheter för hälsan eller miljön. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes kontaktuppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen
Jag vill ha information om ansökans behandling

Vaihe 1 / 3

Kiinteistön jätehuoltopalvelua voidaan keskeyttää määräajaksi lomamatkan tai muun pidemmän poissaolon vuoksi. Palauta hakemus vähintään kaksi viikkoa ennen haettavaa keskeytystä. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä. Täytä hakemuksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Hakijan yhteystiedot

Haluan tiedon päätöksestä*
Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

Vaihe 1 / 3

Tillfälligt avbrott i avfallshanteringsservicen kan beviljas på grund av resa eller någon annan långvarig frånvaro. Lämna in ansökan minst två veckor före det tilltänkta avbrottet. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna * är obligatoriska.

1. Sökandes kontaktuppgifter

Jag vill ha information om ansökans behandling*
Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

Vaihe 1 / 6

Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta*
Lomaketta käytetään yhteisen jäteastian perustamiseen sekä muuttuneiden tietojen ilmoittamiseen. Yhteisastian yhteyshenkilö vastaa palvelun sekä jäseniä koskevien tietojen ja muutosten ilmoittamisesta jäteyhtiölle. Täytä ilmoituksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Yhteyshenkilön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

Vaihe 1 / 6

Anmälan om gemensamt sopkärl*
Blanketten används för att grunda en avfallssammanslutning samt för att meddela om ändrade uppgifter. Avfallssammanslutningens kontaktperson ansvarar för att meddela avfallsbolaget ifall det sker förändringar gällande servicen eller medlemmarna. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Kontaktpersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

Vaihe 1 / 3

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.


Ilmoitusvelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen alueella 1.9.2022, mutta ilmoituksen saa mielellään tehdä jo nyt.


Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein.


Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa. Biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.


Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Mikäli käytätte yhteistä kompostoria toisen kiinteistön kanssa, täyttäkää yhteiskompostorista lisätiedot kohtaan 4. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa.

1. Kiinteistön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi
Asiakasnumero löytyy esim. Rosk’n Rollin jätelaskusta
Rakennustyyppi*
Haluan mahdolliset yhteydenotot*

Vaihe 1 / 3

Enligt den förnyade avfallslagen bör man anmäla till avfallshanteringsmyndigheten ifall bioavfall behandlas, dvs. komposteras, på fastigheteten. Det är meningen att anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2022 på området för Nylands avfallshanteringsmyndighet men man får gärna anmäla uppgifterna redan nu.
Kompostering av livsmedelsavfall vid stadigvarande boende och fritidsboende skall skriftligen anmälas till avfalls hanteringsmyndigheten inom två månader från att man börjat, gjort ändringar eller slutat kompostera. Ifall ni använder en gemensam kompostbehållare med en eller flera fastigheter, meddela uppgifter om den gemen samma kompostbehållaren under punkt 4. Kompostbehållarnas volym bör vara i relation med mängden livsmedelsavfall som uppkommer på fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas. Bokashi -metoden kräver efterkompostering i en värme-isolerad kompostbehållare.

1. Uppgifter om fastigheten

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen
Kundnumret kan hittas bl.a. från Rosk’n Rolls faktura
Bostadstyp*
Jag vill bli kontaktad vid behov per*