AVLOPPSSLAM

För invånarna:

Fastighetsägarna ansvarar själv för att beställa och låta tömma avlopsslam.

Avlopsslam bör tömmas minst en gång per år från

• sedimenteringsbehållare,
• minireningsverk och
• andra motsvarande slamutrymmen.

Slutna avloppstankar ska tömmas vid behov. Deras fyllnadsgrad samt larmanordningen för överfyllning ska kontrolleras regelbundet, dock minst en gång per år. Fastighetsinnehavaren ska föra bok över tömningar av avloppsslammet som skett på fastigheten.

Avloppsslam får överlämnas att transporteras endast av en sådan aktör som är godkänd i avfallshanteringsregistret som NTM-centralen upprätthåller.

Transporten av avloppsslam från en fastighet som används för stadigvarande boende kan avbrytas tillfälligt om fastigheten inte är i användning p.g.a. en bevislig orsak. Man bör söka om avbrottet av avfallshanteringsmyndigheten med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Egen behandling av avloppslam:

Egen behandling av avloppsslam är förbjudet förutom i följande undantag. Avloppsslam som uppkommit vid eget boende får efter vederbörlig behandling i gödslingssyfte spridas ut på en egen åker eller en åker som är i egen besittning, då åkern används för odling. Innehavaren av avloppsslam får överlåta slam som uppkommer vid boende för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten. Mottagaren av slam får behandla slam som uppkommit vid boende från högst fyra grann- eller närbelägna fastigheter och sprida det på åkern på samma villkor som slam från eget boende.

Före en egen behandling påbörjas ska en skriftlig ansökan om egen behandling av avloppsslam göras till avfallshanteringsmyndigheten. Före avloppsslammet används på åkern ska det alltid behandlas genom kalkstabilisering eller annat av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheterna godkänt sätt.

För slamtransportföretagarna:

Nylands avfallshanteringsmyndighet upprätthåller ett transportregister om avloppsslam enligt avfallslagens förutsättningar.

Transportföretagarna är enligt lag skyldiga att regelbundet tillställa avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de kunders avfallstransporter, vars avfallshantering kommunen är skyldig att ordna. Med hjälp av registret följer avfallshanteringsmyndigheten upp och övervakar att avlopsslammet förs till behörig behandling och slambehållarna töms regelbundet.

Uppgifterna om tömningar av avlopsslam ska inlämnas minst en gång i kvartalet. Uppgifterna bör vara i en form som kan bearbetas elektroniskt. Uppgifterna skall sändas till adressen ujlk@ujlk.fi.