020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Avloppsslam

För invånarna:

Fastighetsägarna ansvarar själv för att beställa och låta tömma slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Avlopsslam bör tömmas minst en gång per år från

 • slamavskiljare,
 • minireningsverk och
 • andra motsvarande slamutrymmen.

Slutna avloppstankar ska tömmas vid behov. Deras fyllnadsgrad samt larmanordningen för överfyllning ska kontrolleras regelbundet, dock minst en gång per år.

Fastighetsinnehavaren ska föra bok över tömningar av slam från slamavskiljare och slutna tankar som skett på fastigheten.

Slam från slamavskiljare och slutna tankar får överlämnas att transporteras endast av en sådan aktör som är godkänd i avfallshanteringsregistret som NTM-centralen upprätthåller.

Transporten av slam från slamavskiljare och slutna tankar från en fastighet som används för stadigvarande boende kan avbrytas tillfälligt om fastigheten inte är i användning p.g.a. en bevislig orsak. Man bör söka om avbrottet av avfallshanteringsmyndigheten med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

I enlighet med avfallsnämndens beslut övergår man stegvis till av kommunen ordnad transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar stegvis under 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar av Rosk’n Roll Oy Ab.

Egen behandling av avloppslam:

Egen behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar är förbjudet förutom i följande undantag. Slam som uppkommit vid eget boende får efter vederbörlig behandling i gödslingssyfte spridas ut på en egen åker eller en åker som är i egen besittning, då åkern används för odling. Innehavaren av slam från slamavskiljare och slutna tankar får överlåta slam som uppkommer vid boende för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten. Mottagaren av slam från slamavskiljare och slutna tankar får behandla slam som uppkommit vid boende från högst fyra grann- eller närbelägna fastigheter och sprida det på åkern på samma villkor som slam från eget boende.

Före en egen behandling påbörjas ska en skriftlig ansökan om egen behandling av slam från slamavskiljare och slutna tankar göras till avfallshanteringsmyndigheten. Före slammet används på åkern ska det alltid behandlas genom kalkstabilisering eller annat av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheterna godkänt sätt.

Ansökan om egen behandling av avlopsslam

 

För slamtransportföretagarna:

Nylands avfallshanteringsmyndighet upprätthåller ett transportregister om slam från slamavskiljare och slutna tankar enligt avfallslagens förutsättningar. 

Transportföretagarna är enligt lag skyldiga att regelbundet tillställa avfallshanteringsmyndigheten uppgifter om de kunders avfallstransporter, vars avfallshantering kommunen är skyldig att ordna.  

Uppgifterna bör inlämnas om slam från slamavskiljare och slutna tankar som uppkommit vid fasta bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende samt kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.   

Uppgifterna om tömningar av avloppsslam ska inlämnas minst en gång i kvartalet. Uppgifterna bör vara i en form som kan bearbetas elektroniskt. Uppgifterna skall sändas till adressen ujlk@ujlk.fi inom följande tidsgränser: 

 • uppgifterna från perioden januari-mars senast 30.4.
 • uppgifterna från perioden april-juni senast 31.7.
 • uppgifterna från perioden juli-september senast 31.10.
 • uppgifterna från perioden oktober-december senast 31.1.

Ur uppgifterna bör det framgå:

 1. fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter, samt fastighetens adress och fastighets- eller byggnadsbeteckning
 2. slambrunnens typ
 3. datum då slambrunnen tömts  

Transportöretagen ska dessutom årligen ge in ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag över mängden avfall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna. Sammandraget med förra årets uppgifter bör lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten senast den 31.1. 

Av sammandraget bör det framgå:

 1. den totala mängden slam, som ert företag under året transporterat från fastigheterna på Nylands avfallsnämnds område
 2. mottagarna av slammet samt mängden slam som under året levererats till dem.

Uppgifterna sparas i det av avfallshanteringsmyndigheten upprätthållna transportregistret (avfallslagen 143 §). Med hjälp av uppgifterna följer avfallshanteringsmyndigheten upp och övervakar att slambehållarna töms regelbundet och att slammet förs till behörig behandling. 

Excel blankett för inlämnande av slamtransport uppgifter