Gemensamt sopkärl

Om ni vill skicka en blankett som ifylls för hand, kan den skrivas ut här.

Blankett för utskrift

Blanketten används för att grunda en avfallssammanslutning samt för att meddela om ändrade uppgifter. Avfallssammanslutningens kontaktperson ansvarar för att meddela avfallsbolaget ifall det sker förändringar gällande servicen eller medlemmarna. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Kontaktpersonens uppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen

2. Sopkärlets/-kärlens placering

3. Uppgifter om sopkärlet/-kärlen

Det är möjligt att förlänga blandavfallskärlets tömningsintervall genom en skild ansökan.
Sopkärlen ska tömmas minst enligt följande (avfallshanteringsföreskrifterna § 21):
Sopkärlen bör vara försedda med lock samt hjul (avfallshanteringsföreskrifterna § 17).
De som använder det gemensamma kärlet kommer överens om hur fakturan ska delas mellan medlemmarna. Kostnaderna baserar sig på sopkärlets volym och antalet tömningar.

6. Uppgifter samt faktureringsadresser för fastigheterna som använder det gemensamma avfallskärlet

Fyll i uppgifterna gällande dem som använder det gemensamma sopkärlet i fälten nedan. Obs! Fyll i faktureringsadressen även om fakturan för det gemensamma kärlet betalas av kontaktpersonen. Avfallshanteringens grundavgift debiteras skilt av alla medlemmar.

MEDLEM 1.

MEDLEM 2.

MEDLEM 3.

MEDLEM 4.

MEDLEM 5.

MEDLEM 6.

MEDLEM 7.

MEDLEM 8.

Om er sammanslutning har mer än 8 medlemmar, kan de bifogas här med en fil.

Jag har läst avfallshanteringsföreskrifterna 7 §. Som kontaktperson för det gemensamma kärlet har jag fått befogenhet att uppge medlemmarnas uppgifter och jag har delgett dem all information gällande det gemensamma kärlet. Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga.

Utdrag ur avfallshanteringsföreskrifterna:
7 § Gemensamt sopkärl

Närbelägna fastigheter kan komma överens om att använda ett gemensamt sopkärl, alltså bilda en avfallssammanslutning. En insamlingsplats för avfallet måste ordnas för avfallssammanslutningen samt de enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter nödvändiga sopkärlen anskaffas eller hyras.

Närbelägna fastigheter är:
• fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter i tätorter
• nära grannar eller fastigheter som ligger intill samma väg högst 5 km från varandra på glesbygden
• fastigheter som hör till samma väglag eller bildar en annan motsvarande funktionell helhet

Ett gemensamt kärl kan användas för insamlingen av blandavfall och/eller återvinnbart avfall. Avfallssammanslutningen ska ha en kontaktperson som ansvarar för det gemensamma sopkärlet och dess tömningar samt för att meddela avfallsbolaget uppgifter och förändringar beträffande avfallssammanslutningens medlemmar.

Kontaktpersonen är skyldig att informera de övriga medlemmarna i avfallssammanslutningen om förändringar i användningen av det gemensamma sopkärlet. Avfallsbolaget ska på förhand skriftligen meddelas om bildandet av en avfallssammanslutning och avskaffandet av den. Anmälan ska innehålla kontaktpersonens kontaktuppgifter, det gemensamma sopkärlets placering och storlek samt uppgifter om de fastigheter som använder det gemensamma sopkärlet och fastighetsinnehavarnas kontaktuppgifter.
En ny medlem kan inte tas till avfallssammanslutningen utan kontaktpersonens anmälan. Avfallssammanslutningens medlem måste på förhand meddela avfallsbolaget och kontaktpersonen om den slutar använda det
gemensamma sopkärlet.
Då över 5 fastigheter använder ett gemensamt kärl för blandavfall, ska insamlingskärlet ha en volym om minst 100 liter per stadigvarande bostad och 50 liter per fritidsbostad. Om en småbåtshamn mottar avfall från stadigvarande bostäder eller fritidsbostäder, ska den ansluta sig till den kommunalt ordnade avfallshanteringen. Då gäller de ovannämnda villkoren för gemensamt sopkärl även den som upprätthåller småbåtshamnen. Samma fastighetsinnehavares stadigvarande bostad och fritidsbostad kan ha ett gemensamt sopkärl, om bostäderna befinner sig högst 5 km från varandra eller då avståndet mellan den stadigvarande bostaden och fritidsbostaden är kortare än avståndet till närmaste blandavfallspunkt och det inte är möjligt att ha ett fastighetsvist kärl vid fritidsbostaden. Avfallshanteringsmyndigheten kan förbjuda användningen av ett gemensamt kärl eller upphäva en avfallssammanslutning på motiverade grunder. Fastigheten ansluts då till blandavfallspunktsservicen om inte fastighetsinnehavaren ordnar en insamlingsplats för avfallet samt anskaffar eller hyr de nödvändiga sopkärlen.